fbpx
TERMA PENGGUNAAN IYYAKA

Terakhir dikemas kini 3 Ogos 2021

PERJANJIAN TERHADAP SYARAT

Syarat Penggunaan ini merupakan perjanjian yang mengikat secara sah yang dibuat antara anda, sama ada secara peribadi atau atas nama entiti (“anda”) dan Iyyaka Sdn Sdn. Bhd., Menjalankan perniagaan sebagai IYYAKA ("IYYAKA", "kami", "kami", atau "kami"), mengenai akses dan penggunaan laman web https://www.iyyaka.com dan aplikasi mudah alih IYYAKA, anda dan juga borang media lain, saluran media, laman web mudah alih atau aplikasi mudah alih yang berkaitan, dihubungkan, atau disambungkan dengannya (secara kolektif, "Laman"). Anda bersetuju bahawa dengan mengakses platform ini, anda telah membaca, memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan semua Syarat Penggunaan ini. JIKA ANDA TIDAK SETUJU DENGAN SEMUA SYARAT PENGGUNAAN INI, ANDA DILARANG MENGGUNAKAN PLATFORM INI DAN ANDA HARUS MENGHENTIKAN PENGGUNAAN SEGERA.

Terma dan syarat tambahan atau dokumen yang mungkin disiarkan di Laman web dari semasa ke semasa dengan ini digabungkan dengan jelas di sini dengan rujukan. Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk membuat perubahan atau pengubahsuaian pada Syarat Penggunaan ini pada bila-bila masa dan dengan alasan apa pun. Kami akan memberi tahu anda mengenai sebarang perubahan dengan memperbarui tarikh "Terakhir dikemas kini" dari Syarat Penggunaan ini, dan anda melepaskan hak untuk menerima pemberitahuan khusus mengenai setiap perubahan tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengkaji Terma Penggunaan ini secara berkala untuk terus mengetahui tentang kemas kini. Anda akan dikenakan, dan akan dianggap telah diberitahu dan telah menerima, perubahan dalam setiap Syarat Penggunaan yang disemak semula oleh penggunaan Laman web oleh anda secara berterusan setelah tarikh Syarat Penggunaan yang disemak semula tersebut diposkan.

Maklumat yang disediakan di Laman web ini tidak dimaksudkan untuk diedarkan kepada atau digunakan oleh orang atau entiti mana-mana bidang kuasa atau negara di mana pengedaran atau penggunaan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan atau yang akan menjadikan kami memerlukan syarat pendaftaran dalam bidang kuasa atau negara tersebut. . Oleh itu, orang-orang yang memilih untuk mengakses Laman dari lokasi lain melakukannya atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk mematuhi undang-undang tempatan, jika dan sejauh undang-undang tempatan berlaku.

Laman web ini bertujuan untuk pengguna yang berumur sekurang-kurangnya 13 tahun. Semua pengguna yang berumur di bawah umur di mana mereka tinggal (umumnya di bawah usia 18 tahun) mesti mempunyai kebenaran, dan diawasi secara langsung oleh, ibu bapa atau penjaga mereka untuk menggunakan Laman web ini. Sekiranya anda masih di bawah umur, anda mesti meminta ibu bapa atau penjaga anda membaca dan menyetujui Syarat Penggunaan ini sebelum anda menggunakan Laman web ini.


HAK HARTA INTELEK

Kecuali dinyatakan lain, Laman ini adalah hak milik kami dan semua kod sumber, pangkalan data, fungsi, perisian, reka bentuk laman web, audio, video, teks, gambar, dan grafik di Laman (secara kolektif, "Kandungan") dan tanda dagangan, perkhidmatan tanda, dan logo yang terkandung di dalamnya ("Markah") dimiliki atau dikendalikan oleh kami atau dilesenkan kepada kami, dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagangan dan pelbagai hak harta intelek lain dan undang-undang persaingan tidak adil dari Amerika Syarikat, undang-undang hak cipta antarabangsa, dan konvensyen antarabangsa. Kandungan dan Tanda disediakan di Laman "SEBAGAIMANA ADANYA" untuk maklumat dan penggunaan peribadi anda sahaja. Kecuali sebagaimana yang dinyatakan secara jelas dalam Syarat Penggunaan ini, tidak ada bahagian dari Laman dan tidak ada Kandungan atau Tanda yang dapat disalin, diperbanyak, digabungkan, diterbitkan semula, dimuat naik, diposkan, dipaparkan secara terbuka, dikodkan, diterjemahkan, dihantar, diedarkan, dijual, dilesenkan, atau sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan komersial apa pun, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu dari kami.

PERWAKILAN PENGGUNA

Dengan menggunakan Laman web ini, anda menyatakan dan menjamin bahawa: (1) semua maklumat pendaftaran yang anda kirimkan adalah benar, tepat, terkini dan lengkap; (2) anda akan menjaga ketepatan maklumat tersebut dan segera mengemas kini maklumat pendaftaran yang diperlukan; (3) anda mempunyai kemampuan yang sah dan anda bersetuju untuk mematuhi Syarat Penggunaan ini; (4) anda tidak berumur di bawah 13 tahun; (5) anda bukan anak bawah umur di bidang kuasa tempat anda tinggal, atau jika di bawah umur, anda telah mendapat kebenaran ibu bapa untuk menggunakan Laman web ini; (6) anda tidak akan mengakses Laman ini dengan cara automatik atau bukan manusia, sama ada melalui bot, skrip, atau sebaliknya; (7) anda tidak akan menggunakan Laman web ini untuk tujuan haram atau tidak sah; dan (8) penggunaan Laman oleh Anda tidak akan melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku.
Sekiranya anda memberikan maklumat yang tidak benar, tidak tepat, tidak terkini, atau tidak lengkap, kami berhak untuk menangguhkan atau menghentikan akaun anda dan menolak penggunaan dan apa-apa penggunaan semasa atau masa depan Laman web ini (atau sebahagian daripadanya).


PENDAFTARAN PENGGUNA

Anda mungkin diminta untuk mendaftar dengan Laman web ini. Anda bersetuju untuk merahsiakan kata laluan anda dan akan bertanggungjawab untuk semua penggunaan akaun dan kata laluan anda. Kami berhak untuk membuang, menuntut semula, atau mengubah nama pengguna yang anda pilih jika kami menentukan, mengikut budi bicara kami sendiri, bahawa nama pengguna tersebut tidak sesuai, cabul, atau tidak dapat diterima.

AKTIVITI LARANGAN

Anda tidak boleh mengakses atau menggunakan Laman web untuk tujuan lain selain daripada yang kami sediakan Laman web ini. Laman web ini tidak boleh digunakan sehubungan dengan usaha komersial kecuali yang disokong atau diluluskan oleh kami.
Sebagai pengguna Laman web ini, anda bersetuju untuk tidak:

1. Menipu, atau menyesatkan kami dan pengguna lain, terutamanya dalam sebarang usaha untuk mempelajari maklumat akaun sensitif seperti kata laluan pengguna.
2. Merosakkan, mencemarkan, atau memudaratkan, menurut pendapat kami, kami dan / atau Laman web.
3. Gunakan segala maklumat yang diperoleh dari Laman web untuk mengganggu, menyalahgunakan, atau mencederakan orang lain.
4. Gunakan perkhidmatan sokongan kami dengan tidak betul atau hantarkan laporan penyalahgunaan atau salah laku palsu.
5. Gunakan Laman dengan cara yang tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku.
6. Terlibat dalam pembingkaian atau pautan ke laman web yang tidak dibenarkan.
7. Muat naik atau hantar (atau cuba memuat naik atau menghantar) virus, Trojan horse, atau bahan lain, termasuk penggunaan huruf besar dan spamming (pengeposan teks berulang secara berterusan), yang mengganggu penggunaan dan kenikmatan tanpa gangguan pihak mana pun Laman atau mengubah, mengganggu, mengganggu, mengubah, atau mengganggu penggunaan, ciri, fungsi, operasi, atau penyelenggaraan Laman.
8. Terlibat dalam penggunaan sistem secara otomatis, seperti menggunakan skrip untuk mengirim komentar atau pesan, atau menggunakan perlombongan data, robot, atau alat pengumpulan dan pengekstrakan data serupa.
9. Hapus notis hak cipta atau hak milik lain dari Kandungan apa pun.
10. Percubaan untuk menyamar sebagai pengguna atau orang lain atau menggunakan nama pengguna pengguna lain.
11. Mengganggu, mengganggu, atau menimbulkan beban yang tidak semestinya di Laman atau rangkaian atau perkhidmatan yang disambungkan ke Laman.
12. Melecehkan, mengganggu, mengintimidasi, atau mengancam mana-mana pekerja atau ejen kami yang terlibat dalam penyediaan bahagian Laman web ini kepada anda.
13. Buat apa-apa penggunaan Laman yang tidak dibenarkan, termasuk mengumpulkan nama pengguna dan / atau alamat e-mel pengguna dengan cara elektronik atau cara lain untuk tujuan menghantar e-mel yang tidak diminta, atau membuat akaun pengguna dengan cara automatik atau dengan alasan palsu.

SUMBANGAN GENERASI BERGUNA

Laman web ini boleh mengundang anda untuk berbual, menyumbang, atau berpartisipasi dalam blog, papan pesanan, forum dalam talian, dan fungsi lain, dan mungkin memberi anda peluang untuk membuat, mengirimkan, memposting, memaparkan, mengirimkan, melakukan, menerbitkan, menyebarkan, atau menyiarkan kandungan dan bahan kepada kami atau di Laman, termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, tulisan, video, audio, gambar, grafik, komen, cadangan, atau maklumat peribadi atau bahan lain (secara kolektif, "Sumbangan"). Sumbangan dapat dilihat oleh pengguna Laman web lain dan melalui laman web pihak ketiga. Oleh itu, sebarang Sumbangan yang anda kirimkan boleh dianggap sebagai tidak rahsia dan bukan hak milik. Apabila anda membuat atau menyediakan Sumbangan apa pun, anda dengan demikian menyatakan dan menjamin bahawa:

1. Pembuatan, pengedaran, penghantaran, paparan umum, atau prestasi, dan mengakses, memuat turun, atau menyalin Sumbangan anda tidak dan tidak akan melanggar hak milik, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak cipta, paten, tanda dagang, rahsia perdagangan , atau hak moral mana-mana pihak ketiga.
2. Anda adalah pencipta dan pemilik atau memiliki lesen, hak, persetujuan, pelepasan, dan izin yang diperlukan untuk menggunakan dan memberi kuasa kepada kami, Laman, dan pengguna Laman web lain untuk menggunakan Sumbangan anda dengan cara apa pun yang difikirkan oleh Laman dan Syarat Penggunaan ini.
3. Anda mempunyai persetujuan bertulis, pelepasan, dan / atau izin setiap orang yang dapat dikenal pasti dalam Sumbangan anda untuk menggunakan nama atau kesamaan setiap orang yang dapat dikenal pasti untuk membolehkan penyertaan dan penggunaan Sumbangan anda dengan cara apa pun yang dipertimbangkan. oleh Laman web dan Syarat Penggunaan ini.
4. Sumbangan anda tidak salah, tidak tepat, atau mengelirukan.
5. Sumbangan Anda tidak perlu diminta atau iklan yang tidak sah, bahan promosi, skema piramid, surat berantai, spam, surat massal, atau bentuk permintaan lain.
6. Sumbangan anda tidak lucah, cabul, lucah, kotor, ganas, melecehkan, fitnah, fitnah, atau tidak pantas (seperti yang ditentukan oleh kami).
7. Sumbangan anda tidak memperolok-olokkan, mengejek, meremehkan, mengintimidasi, atau menyalahgunakan sesiapa.
8. Sumbangan anda tidak menyokong penggulingan pemerintah secara ganas atau menghasut, mendorong, atau mengancam bahaya fizikal terhadap pihak lain.
9. Sumbangan Anda tidak melanggar hukum, peraturan, atau peraturan yang berlaku.
10. Sumbangan anda tidak melanggar hak privasi atau publisiti mana-mana pihak ketiga.
11. Sumbangan anda tidak mengandungi bahan yang mengumpulkan maklumat peribadi dari sesiapa yang berumur 18 tahun ke bawah atau mengeksploitasi orang di bawah umur 18 tahun secara seksual atau ganas.
12. Sumbangan anda tidak melanggar undang-undang yang berlaku mengenai pornografi kanak-kanak, atau bertujuan untuk melindungi kesihatan atau kesejahteraan kanak-kanak di bawah umur;
13. Sumbangan anda tidak termasuk komen menyinggung yang berkaitan dengan bangsa, asal negara, jantina, keutamaan seksual, atau kecacatan fizikal.
14. Sumbangan anda tidak melanggar, atau menghubungkan ke materi yang melanggar, ketentuan Syarat Penggunaan ini, atau undang-undang atau peraturan yang berlaku.
Sebarang penggunaan Laman yang melanggar perkara di atas melanggar Syarat Penggunaan ini dan boleh mengakibatkan, antara lain, penghentian atau penangguhan hak anda untuk menggunakan Laman ini.

LESEN SUMBANGAN

Dengan menghantar Sumbangan anda ke mana-mana bahagian Laman atau membuat Sumbangan dapat diakses ke Laman dengan menghubungkan akaun anda dari Laman ke mana-mana akaun rangkaian sosial anda, anda secara automatik memberikan, dan anda menyatakan dan menjamin bahawa anda berhak memberikan, kepada kami hak dan lesen untuk mengehadkan, menggunakan, menyalin, menghasilkan semula, mendedahkan, menjual, menjual semula, menerbitkan, menyiarkan, menyiarkan semula, menjual, menjual semula, menerbitkan, menyiarkan, menulis ulang arkib, simpan, cache, buat secara terbuka, paparkan secara terbuka, format ulang, terjemahkan, hantar, petikan (keseluruhan atau sebahagian), dan sebarkan Sumbangan tersebut (termasuk, tanpa batasan, gambar dan suara anda) untuk tujuan apa pun, komersial, iklan, atau sebaliknya, dan untuk menyiapkan karya terbitan, atau memasukkan ke dalam karya lain, Sumbangan seperti itu, dan memberikan dan membenarkan sub-lesen di atas. Penggunaan dan pengedaran boleh berlaku dalam format media dan melalui saluran media mana pun.

Lesen ini akan digunakan untuk sebarang bentuk, media, atau teknologi yang sekarang diketahui atau dikembangkan selepas ini, dan termasuk penggunaan nama, nama syarikat, dan nama francais anda, seperti yang berlaku, dan mana-mana tanda dagangan, tanda perkhidmatan, nama dagang, logo, dan gambar peribadi dan komersial yang anda berikan. Anda mengetepikan semua hak moral dalam Sumbangan anda, dan anda menjamin bahawa hak moral tidak dinyatakan dalam Sumbangan anda.
Kami tidak menyatakan kepemilikan atas Sumbangan anda. Anda mengekalkan pemilikan penuh atas semua Sumbangan anda dan sebarang hak harta intelek atau hak milik lain yang berkaitan dengan Sumbangan anda. Kami tidak bertanggungjawab untuk sebarang pernyataan atau pernyataan dalam Sumbangan anda yang diberikan oleh anda di mana-mana kawasan di Laman web ini. Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas Sumbangan anda ke Laman web dan anda dengan tegas bersetuju untuk membebaskan kami dari sebarang tanggungjawab dan untuk tidak melakukan tindakan undang-undang terhadap kami mengenai Sumbangan anda.
Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, (1) untuk menyunting, menyusun semula, atau mengubah sebarang Sumbangan; (2) untuk mengkategorikan semula Sumbangan apa pun untuk meletakkannya di lokasi yang lebih sesuai di Tapak; dan (3) untuk membuat pra-skrin atau menghapus Sumbangan pada bila-bila masa dan dengan alasan apa pun, tanpa notis. Kami tidak berkewajiban untuk memantau Sumbangan anda.

LESEN PERMOHONAN MOBILE (Lesen Guna)

Sekiranya anda mengakses Laman web melalui aplikasi mudah alih, maka kami memberi anda hak yang boleh dibatalkan, tidak eksklusif, tidak dapat dipindah milik, terhad untuk memasang dan menggunakan aplikasi mudah alih pada peranti elektronik tanpa wayar yang dimiliki atau dikendalikan oleh anda, dan untuk mengakses dan menggunakan aplikasi mudah alih pada peranti sedemikian sepenuhnya sesuai dengan terma dan syarat lesen aplikasi mudah alih ini yang terkandung dalam Syarat Penggunaan ini. Anda tidak boleh: (1) menguraikan, membuat jurutera terbalik, membongkar, berusaha mendapatkan kod sumber, atau menyahsulitkan aplikasi; (2) melakukan pengubahsuaian, penyesuaian, peningkatan, peningkatan, terjemahan, atau karya turunan dari aplikasi; (3) melanggar undang-undang, peraturan, atau peraturan yang berlaku sehubungan dengan akses atau penggunaan aplikasi Anda; (4) menghapus, mengubah, atau mengaburkan sebarang notis hak milik (termasuk notis hak cipta atau tanda dagangan) yang diposkan oleh kami atau pemberi lesen aplikasi; (5) menggunakan aplikasi untuk setiap usaha yang menghasilkan pendapatan, perusahaan komersial, atau tujuan lain yang tidak dirancang atau dimaksudkan; (6) membuat aplikasi tersedia melalui rangkaian atau persekitaran lain yang memungkinkan akses atau penggunaan oleh beberapa peranti atau pengguna pada masa yang sama; (7) menggunakan aplikasi untuk membuat produk, perkhidmatan, atau perisian yang, secara langsung atau tidak langsung, berdaya saing dengan atau dengan cara apa pun sebagai pengganti aplikasi; (8) menggunakan aplikasi untuk menghantar pertanyaan automatik ke laman web mana pun atau untuk menghantar e-mel komersial yang tidak diminta; atau (9) menggunakan maklumat proprietari atau antara muka atau harta intelek kami yang lain dalam reka bentuk, pengembangan, pembuatan, pelesenan, atau pengedaran sebarang aplikasi, aksesori, atau peranti untuk digunakan dengan aplikasi tersebut.

Peranti Apple dan Android

Syarat berikut berlaku apabila anda menggunakan aplikasi mudah alih yang diperoleh dari Apple Store atau Google Play (masing-masing "Pengedar Aplikasi") untuk mengakses Laman web: (1) lesen yang diberikan kepada anda untuk aplikasi mudah alih kami adalah terhad kepada lesen yang dapat dipindahtangankan untuk menggunakan aplikasi pada perangkat yang menggunakan sistem operasi Apple iOS atau Android, sebagaimana berlaku, dan sesuai dengan peraturan penggunaan yang ditetapkan dalam syarat layanan Pengedar Aplikasi yang berlaku; (2) kami bertanggung jawab untuk menyediakan layanan penyelenggaraan dan dukungan sehubungan dengan aplikasi mobile seperti yang ditentukan dalam syarat dan ketentuan lesen aplikasi mudah alih ini yang terkandung dalam Syarat Penggunaan ini atau sebagaimana yang dinyatakan di bawah undang-undang yang berlaku, dan Anda mengakui bahawa masing-masing Pengedar Aplikasi tidak mempunyai kewajiban apa pun untuk menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan sehubungan dengan aplikasi mudah alih; (3) jika terjadi kegagalan aplikasi seluler untuk memenuhi jaminan yang berlaku, Anda dapat memberitahu Pengedar Aplikasi yang berlaku, dan Pengedar Aplikasi, sesuai dengan syarat dan kebijakannya, dapat mengembalikan harga pembelian, jika ada, dibayar untuk aplikasi mobile, dan sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku, Pengedar Aplikasi tidak akan memiliki kewajiban jaminan lain sehubungan dengan aplikasi mudah alih; (4) anda menyatakan dan menjamin bahawa (i) anda tidak berada di negara yang dikenakan embargo pemerintah AS, atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah AS sebagai negara "penyokong pengganas" dan (ii) anda tidak disenaraikan dalam senarai mana-mana pihak larangan atau larangan pemerintah AS; (5) anda mesti mematuhi syarat perjanjian pihak ketiga yang berlaku ketika menggunakan aplikasi mudah alih, misalnya, jika anda mempunyai aplikasi VoIP, maka anda tidak boleh melanggar perjanjian perkhidmatan data tanpa wayar mereka ketika menggunakan aplikasi mudah alih; dan (6) anda mengakui dan bersetuju bahawa Pengedar Aplikasi adalah penerima pihak ketiga dari terma dan syarat dalam lesen aplikasi mudah alih ini yang terkandung dalam Syarat Penggunaan ini, dan bahawa setiap Pengedar Aplikasi akan memiliki hak (dan akan dianggap memiliki menerima hak) untuk menguatkuasakan terma dan syarat dalam lesen aplikasi mudah alih ini yang terkandung dalam Syarat Penggunaan ini terhadap anda sebagai penerima pihak ketiga daripadanya.

MEDIA SOSIAL

Sebagai sebahagian daripada fungsi Laman, anda boleh menghubungkan akaun anda dengan akaun dalam talian yang anda miliki dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga (setiap akaun tersebut, "Akaun Pihak Ketiga") dengan salah satu: (1) memberikan Akaun Pihak Ketiga anda maklumat log masuk melalui Laman web; atau (2) memungkinkan kami mengakses Akaun Pihak Ketiga anda, seperti yang diizinkan di bawah syarat dan ketentuan yang berlaku yang mengatur penggunaan setiap Akaun Pihak Ketiga oleh anda. Anda menyatakan dan menjamin bahawa anda berhak untuk mendedahkan maklumat masuk Akaun Pihak Ketiga anda kepada kami dan / atau memberi kami akses ke Akaun Pihak Ketiga anda, tanpa melanggar mana-mana terma dan syarat yang mengatur penggunaan anda dari yang berkenaan Akaun Pihak Ketiga, dan tanpa mewajibkan kami membayar sebarang bayaran atau membuat kami tunduk pada batasan penggunaan yang dikenakan oleh penyedia perkhidmatan pihak ketiga dari Akaun Pihak Ketiga. Dengan memberi kami akses ke mana-mana Akaun Pihak Ketiga, anda memahami bahawa (1) kami dapat mengakses, menyediakan, dan menyimpan (jika ada) setiap kandungan yang telah anda berikan dan simpan dalam Akaun Pihak Ketiga anda ("Jaringan Sosial Kandungan ”) sehingga tersedia di dan melalui Laman web melalui akaun anda, termasuk tanpa batasan senarai teman mana pun dan (2) kami mungkin menyerahkan dan menerima dari Akaun Pihak Ketiga anda maklumat tambahan sejauh anda diberitahu ketika anda memautkan akaun anda dengan Akaun Pihak Ketiga. Bergantung pada Akaun Pihak Ketiga yang anda pilih dan tunduk pada tetapan privasi yang telah anda tetapkan dalam Akaun Pihak Ketiga, maklumat peribadi yang anda hantar ke Akaun Pihak Ketiga anda mungkin tersedia di dan melalui akaun anda di Laman. Harap maklum bahawa jika Akaun Pihak Ketiga atau perkhidmatan yang berkaitan tidak tersedia atau akses kami ke Akaun Pihak Ketiga tersebut dihentikan oleh penyedia perkhidmatan pihak ketiga, maka Kandungan Rangkaian Sosial mungkin tidak lagi tersedia di dan melalui Laman web ini. Anda akan dapat mematikan hubungan antara akaun anda di Laman web dan akaun anda

Akaun Pihak Ketiga pada bila-bila masa. PERHATIKAN HUBUNGAN ANDA DENGAN PENYEDIA PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA YANG BERKAITAN DENGAN AKAUN PIHAK KETIGA ANDA DIBERIKAN SOLAT OLEH PERJANJIAN ANDA DENGAN PENYEDIA PERKHIDMATAN KETIGA. Kami tidak berusaha untuk meninjau Kandungan Jaringan Sosial apa pun untuk tujuan apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk ketepatan, kesahan, atau bukan pelanggaran, dan kami tidak bertanggung jawab atas Kandungan Rangkaian Sosial apa pun. Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami dapat mengakses buku alamat e-mel anda yang dikaitkan dengan Akaun Pihak Ketiga dan senarai kenalan anda yang tersimpan di peranti mudah alih atau komputer tablet anda semata-mata untuk tujuan mengenal pasti dan memberitahu anda mengenai kenalan yang juga telah mendaftar untuk menggunakan Laman web ini. . Anda boleh mematikan hubungan antara Laman dan Akaun Pihak Ketiga anda dengan menghubungi kami menggunakan maklumat hubungan di bawah atau melalui tetapan akaun anda (jika ada). Kami akan berusaha untuk menghapus maklumat yang disimpan di pelayan kami yang diperoleh melalui Akaun Pihak Ketiga, kecuali nama pengguna dan gambar profil yang dikaitkan dengan akaun anda.

PENGHANTARAN

Anda mengakui dan bersetuju bahawa sebarang pertanyaan, komen, cadangan, idea, maklum balas, atau maklumat lain mengenai Laman ("Penyerahan") yang anda berikan kepada kami adalah tidak rahsia dan akan menjadi milik kami sendiri. Kami akan memiliki hak eksklusif, termasuk semua hak harta intelek, dan berhak atas penggunaan dan penyebaran Penyerahan ini tanpa had untuk tujuan sah, komersial atau sebaliknya, tanpa pengakuan atau pampasan kepada anda. Anda dengan ini mengetepikan semua hak moral atas sebarang Penyerahan tersebut, dan dengan ini anda menjamin bahawa mana-mana Penyerahan tersebut adalah asli dengan anda atau bahawa anda berhak untuk menghantar Penyerahan tersebut. Anda bersetuju bahawa tidak akan ada jalan keluar terhadap kami atas tuduhan pelanggaran atau penyalahgunaan atau penyalahgunaan hak milik dalam Penyerahan anda.

PENGURUSAN LAMAN

Kami berhak, tetapi bukan kewajiban, untuk: (1) memantau Laman web atas pelanggaran Syarat Penggunaan ini; (2) mengambil tindakan hukum yang sesuai terhadap siapa saja yang, menurut budi bicara kami, melanggar undang-undang atau Syarat Penggunaan ini, termasuk tanpa batasan, melaporkan pengguna tersebut kepada pihak berwajib; (3) mengikut budi bicara kami dan tanpa batasan, tolak, hadkan akses ke, hadkan ketersediaan, atau lumpuhkan (sejauh mungkin teknologi) mana-mana Sumbangan anda atau sebahagian daripadanya; (4) mengikut budi bicara kami dan tanpa batasan, notis, atau tanggungjawab, untuk membuang dari Laman web atau melumpuhkan semua fail dan kandungan yang berukuran berlebihan atau dengan cara apa pun membebankan sistem kami; dan (5) sebaliknya

menguruskan Laman dengan cara yang dirancang untuk melindungi hak dan harta benda kami dan untuk memfasilitasi fungsi Laman yang berfungsi dengan baik.

DASAR PRIVASI

Kami mementingkan privasi dan keselamatan data. Dengan menggunakan Laman web ini, anda setuju untuk terikat dengan Dasar Privasi kami yang disiarkan di Laman ini, yang dimasukkan ke dalam Syarat Penggunaan ini. Harap maklum bahawa Laman web ini dihoskan di Singapura. Sekiranya anda mengakses Laman dari mana-mana wilayah lain di dunia dengan undang-undang atau keperluan lain yang mengatur pengumpulan, penggunaan, atau pendedahan data peribadi yang berbeza dari undang-undang yang berlaku di Singapura, maka melalui penggunaan Laman web ini secara berterusan, anda akan memindahkan data anda ke Singapura , dan anda bersetuju agar data anda dipindahkan dan diproses di Singapura.

JANGKA MASA DAN PENAMATAN

Syarat Penggunaan ini akan terus berkuat kuasa dan berkuat kuasa semasa anda menggunakan Laman web ini. TANPA MEMBATASKAN PERUNTUKAN LAIN-LAIN ATAS SYARAT PENGGUNAAN INI, KAMI MENYELAMATKAN HAK UNTUK, DALAM PERBINCANGAN TERSEBUT KAMI DAN TANPA PEMBERITAHUAN ATAU TANGGUNGJAWAB, PENGGUNAAN DENY KE DAN PENGGUNAAN LAMAN (TERMASUK ALAMAT IP TERTENTU), UNTUK SETIAP ORANG BAGI TIDAK ADA ALASAN, TERMASUK TANPA BATASAN UNTUK PENDAPATAN SETIAP PERWAKILAN, JAMINAN, ATAU KOVENA YANG TERDAPAT DALAM TERMA PENGGUNAAN INI ATAU SETIAP UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG BERLAKU. KAMI MUNGKIN MENGHENTIKAN PENGGUNAAN ATAU PENYERTAAN ANDA DI LAMAN ATAU MENGHAPUSKAN AKAUN ANDA DAN SETIAP KANDUNGAN ATAU MAKLUMAT YANG ANDA HANTAR PADA SETIAP MASA, TANPA PERINGATAN, DALAM PERTAHANAN SENDIRI.
Sekiranya kami menghentikan atau menangguhkan akaun anda dengan alasan apa pun, anda dilarang mendaftar dan membuat akaun baru dengan nama anda, nama palsu atau pinjaman, atau nama pihak ketiga, walaupun anda mungkin bertindak atas nama pihak ketiga pesta. Selain menghentikan atau menangguhkan akaun Anda, kami berhak untuk mengambil tindakan undang-undang yang sesuai, termasuk tanpa batasan mengejar ganti rugi sivil, jenayah, dan injunksi.

MODIFIKASI DAN GANGGUAN

Kami berhak untuk mengubah, mengubah, atau membuang kandungan Laman web pada bila-bila masa atau atas sebab apa sahaja mengikut budi bicara kami tanpa pemberitahuan. Walau bagaimanapun, kami tidak berkewajiban untuk mengemas kini maklumat mengenai kami

Tapak. Kami juga berhak untuk mengubah atau menghentikan semua atau sebahagian dari Laman ini tanpa pemberitahuan pada bila-bila masa. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan, atau penutupan Laman ini.
Kami tidak dapat menjamin Laman web ini akan sentiasa ada. Kami mungkin mengalami perkakasan, perisian, atau masalah lain atau perlu melakukan penyelenggaraan yang berkaitan dengan Laman, yang mengakibatkan gangguan, kelewatan, atau kesalahan. Kami berhak untuk mengubah, merevisi, mengemas kini, menangguhkan, menghentikan, atau mengubah laman web ini pada bila-bila masa atau dengan alasan apa pun tanpa pemberitahuan kepada anda. Anda bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab sama sekali atas segala kehilangan, kerosakan, atau ketidakselesaan yang disebabkan oleh ketidakmampuan anda untuk mengakses atau menggunakan Laman web ini semasa waktu henti atau penutupan Laman ini. Tidak ada apa-apa dalam Syarat Penggunaan ini yang akan ditafsirkan untuk mewajibkan kami untuk menjaga dan menyokong Laman web ini atau memberikan pembetulan, kemas kini, atau siaran yang berkaitan dengannya.
UNDANG-UNDANG KERAJAAN
Syarat-syarat ini akan ditadbir dan ditentukan berdasarkan undang-undang Malaysia. The Future Commerce Sdn. Bhd. Dan anda sendiri tidak dapat disetujui bahawa mahkamah Malaysia mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang mungkin timbul berkaitan dengan syarat-syarat ini.

PENYELESAIAN PERBINCANGAN

Timbang Tara Mengikat
Segala pertikaian yang timbul dari atau berkaitan dengan kontrak ini, termasuk pertanyaan mengenai keberadaannya, kesahihan atau penamatannya, harus dirujuk dan akhirnya diselesaikan oleh undang-undang negara Malaysia. Bilangan penimbang tara adalah dua (2). Tempat duduk, atau tempat perundangan yang sah, adalah PETALING JAYA, Malaysia. Bahasa prosiding hendaklah Bahasa Inggeris. Undang-undang yang mengatur kontrak adalah undang-undang utama Malaysia.

Sekatan
Para Pihak bersetuju bahawa sebarang timbang tara terhad kepada Perselisihan antara Para Pihak secara individu. Sejauh yang diizinkan oleh undang-undang, (a) tidak ada timbang tara yang akan disertai dengan proses lain; (b) tidak ada hak atau wewenang untuk setiap Perselisihan ditimbangtara berdasarkan tindakan kelas atau untuk menggunakan prosedur tindakan kelas; dan (c) tidak ada hak atau wewenang untuk setiap Perselisihan dibawa dalam kapasitas yang dinyatakan sebagai wakil bagi pihak masyarakat umum atau orang lain.

Pengecualian untuk Timbang Tara
Para Pihak setuju bahawa Perselisihan berikut tidak tunduk pada ketentuan di atas mengenai arbitrase yang mengikat: (a) setiap Perselisihan yang ingin menegakkan atau melindungi, atau mengenai keabsahan, salah satu hak kekayaan intelektual suatu Pihak; (b) sebarang Pertikaian yang berkaitan dengan, atau timbul dari, tuduhan pencurian, cetak rompak, pencerobohan privasi, atau penggunaan yang tidak dibenarkan; dan (c) sebarang tuntutan pelepasan injunksi. Sekiranya peruntukan ini didapati menyalahi undang-undang atau tidak dapat dilaksanakan, maka kedua-dua Pihak tidak akan memilih untuk menimbangtara setiap Perselisihan yang termasuk dalam bahagian peruntukan ini yang didapati tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dan Pertikaian tersebut akan diputuskan oleh pengadilan yang berwenang di dalam mahkamah yang disenaraikan untuk bidang kuasa di atas, dan Para Pihak bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa peribadi mahkamah tersebut.


Tiada Polisi Bayaran Balik
Harap maklum bahawa tiada bayaran balik akan diberikan untuk langganan yang telah dibuat di IYYAKA. Kami tidak memberikan kredit, bayaran balik, atau penagihan prorata untuk langganan yang ingin anda hentikan. Dalam keadaan sedemikian sehingga anda ingin membatalkan langganan, anda masih akan terus mendapat akses ke akaun anda sehingga akhir tarikh langganan anda.

PEMBETULAN

Mungkin ada maklumat di Laman yang berisi kesalahan tipografi, ketidaktepatan, atau kelalaian, termasuk keterangan, harga, ketersediaan, dan berbagai informasi lain. Kami berhak untuk memperbaiki kesilapan, ketidaktepatan, atau peninggalan dan untuk mengubah atau mengemas kini maklumat di Laman pada bila-bila masa, tanpa pemberitahuan sebelumnya.


INDEMNIFIKASI

Anda bersetuju untuk membela, mengganti rugi, dan menjadikan kami tidak berbahaya, termasuk anak syarikat, sekutu, dan semua pegawai, ejen, rakan kongsi, dan pekerja kami masing-masing, dari dan terhadap sebarang kerugian, kerosakan, tanggungjawab, tuntutan, atau permintaan, termasuk peguam yang munasabah 'yuran dan perbelanjaan, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga kerana atau timbul daripada: (1) Sumbangan anda; (2) penggunaan Laman web; (3) pelanggaran Syarat Penggunaan ini; (4) setiap pelanggaran pernyataan dan jaminan Anda yang ditetapkan dalam Syarat Penggunaan ini; (5) pelanggaran anda terhadap hak pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak harta intelek; atau (6) apa-apa tindakan berbahaya secara terbuka terhadap pengguna lain dari Laman web yang anda berhubung melalui Laman web ini. Walau apa pun yang disebutkan di atas, kami berhak, atas perbelanjaan anda, untuk mengambil alih pembelaan dan kawalan eksklusif bagi apa-apa perkara yang anda dikehendaki ganti rugi kepada kami, dan anda bersetuju untuk bekerjasama, dengan perbelanjaan anda, dengan pembelaan terhadap tuntutan tersebut. Kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memberitahu anda mengenai tuntutan, tindakan, atau proses seperti itu yang dikenakan ganti rugi ini setelah menyadarinya.

DATA PENGGUNA

Kami akan menyimpan data tertentu yang anda hantarkan ke Laman untuk tujuan mengurus prestasi Laman, serta data yang berkaitan dengan penggunaan Laman oleh anda. Walaupun kami melakukan cadangan data rutin secara berkala, anda bertanggung jawab sepenuhnya atas semua data yang anda kirimkan atau yang berkaitan dengan aktiviti yang telah anda lakukan menggunakan Laman web ini. Anda bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggung jawab kepada anda atas kehilangan atau kerosakan data tersebut, dan anda dengan ini mengetepikan hak tindakan terhadap kami yang timbul dari kehilangan atau kerosakan data tersebut.

KOMUNIKASI ELEKTRONIK, TRANSAKSI, DAN TANDATANGAN

Melawat laman web, menghantar e-mel kepada kami, dan mengisi borang dalam talian merupakan komunikasi elektronik. Anda bersetuju untuk menerima komunikasi elektronik, dan anda bersetuju bahawa semua perjanjian, pemberitahuan, pendedahan, dan komunikasi lain yang kami berikan kepada anda secara elektronik, melalui e-mel dan di Laman web, memenuhi apa-apa kehendak undang-undang bahawa komunikasi tersebut secara bertulis. ANDA DIBERI SETUJU DENGAN PENGGUNAAN TANDATANGAN ELEKTRONIK, KONTRAK, PESANAN, DAN REKOD LAIN, DAN PENGHANTARAN ELEKTRONIK PEMBERITAHUAN, KEBIJAKAN, DAN REKOD TRANSAKSI YANG DIISI ATAU SELESAI OLEH KAMI ATAU VIA LAMAN. Anda dengan ini mengetepikan apa-apa hak atau syarat di bawah undang-undang, peraturan, peraturan, peraturan, atau undang-undang lain di mana-mana bidang kuasa yang memerlukan tandatangan asal atau penghantaran atau penyimpanan rekod bukan elektronik, atau pembayaran atau pemberian kredit dengan cara lain daripada kaedah elektronik.

PELBAGAI

Syarat Penggunaan ini dan sebarang polisi atau peraturan operasi yang diposkan oleh kami di Laman atau berkenaan dengan Laman ini merupakan keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan kami. Kegagalan kami untuk melaksanakan atau menegakkan hak atau ketentuan Syarat Penggunaan ini tidak akan berfungsi sebagai pengabaian hak atau peruntukan tersebut. Syarat Penggunaan ini beroperasi seluas-luasnya yang dibenarkan oleh undang-undang. Kami boleh menyerahkan mana-mana atau semua hak dan kewajiban kami kepada orang lain pada bila-bila masa. Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas kehilangan, kerosakan, kelewatan, atau kegagalan bertindak yang disebabkan oleh sebab di luar kawalan kami yang munasabah. Sekiranya ada ketentuan atau bagian dari ketentuan dari Syarat Penggunaan ini ditentukan sebagai melanggar undang-undang, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, ketentuan tersebut atau bagian dari ketentuan tersebut dianggap terputus dari Syarat Penggunaan ini dan tidak mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan yang tersisa peruntukan. Tidak ada usaha sama, perkongsian, pekerjaan atau hubungan agensi yang dibuat antara anda dan kami sebagai akibat daripada Syarat Penggunaan atau penggunaan Laman web ini. Anda bersetuju bahawa Syarat Penggunaan ini tidak akan ditafsirkan terhadap kami kerana telah menyusunnya. Anda dengan ini mengetepikan sebarang dan semua pertahanan yang mungkin anda miliki berdasarkan bentuk elektronik dari Syarat Penggunaan ini dan kurangnya penandatanganan oleh pihak-pihak tersebut untuk melaksanakan Terma Penggunaan ini.

HUBUNGI KAMI

Untuk menyelesaikan aduan mengenai Laman web atau untuk menerima maklumat lebih lanjut mengenai penggunaan Laman web ini, hubungi kami di:

Iyyaka Sdn. Bhd.
support@iyyaka.com